Syfte och mål

Syftet är tvåfaldigt och innebär att inom ramen för det övergripande målet att göra Strängnäs till en skolstad dels stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

Projektet ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs Kommun som en skolstad i Södermanlandsregionen genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen och regionen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman  (horisontell samverkan).

En modern skolkommun i samverkan

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, förmedlar en vision om den moderna skolkommunen i samverkan:
Avslutande tal vid skolsymposium den 28 augusti 2018

Tre steg

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer.

1. LÄS-projektet – Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan

Under läsåret 2018-12019 genomfördes det första steget av LÄS, Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan, med 27 kvalificerade lärare från hela Strängnäs kommun, både från kommunala och enskilda skolor. Projektet pågick under 12 intensiva dagar med en mängd kvalificerade föreläsningar och seminarier där några av landets mest kvalificerade föreläsare ledde verksamheten. Mellan varje tvådagarsmodul läste deltagarna minst en bok, som redovisades och diskuterades i seminarieform eller genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Läsåret 2019-2020 genomförs nästa kurs av LÄS (LÄS II).

Till LÄS-projektet

2. KPU-s – Kompletterande pedagogisk utbildning med spetsinriktning

Kompletterande pedagogisk utbildning med spetsinriktning vänder sig till dem som redan har ämneskunskaper från en högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Genom KPU-s kan den studerande komplettera sina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.
De studerande kan läsa kompletterande pedagogisk ämneslärarutbildning (KPU-s) med inriktning mot årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan. Efter utbildningen är de behöriga att undervisa i sina ämnen.
KPU-s omfattar 90 hp. Av dessa är 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som sker på grund- eller gymnasieskola i Strängnäs under handledning. Resterande 60 hp består bland annat av pedagogik, didaktik, utbildningshistoria, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.
Projektet kommer att drivas i samarbete med Uppsala universitet, men kursen kommer att vara förlagd till Strängnäs.

Till KPU-s-projektet

HUS – Handledarutbildning med spets

Kursen syftar till att stärka handledarfärdigheter för att utveckla VFU-studenters yrkeskunnande inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare syftar kursen till att skapa en ökad medvetenhet, tydlighet och professionalism i handledarskapet. Kursen administreras av Uppsala universitet och löper under höstterminen 2019 vid fyra tillfällen à tre timmar. Mellan varje tillfälle läser deltagarna litteratur och arbetar med uppgifter.

Till HUS-projektet

Översikt

Klicka på bilden för att förstora den.

3. SÄL-projektet

Program för akademisk spetslärarutbildning för ämneslärare i Strängnäs i samarbete med Uppsala universitet är ett mer långsiktigt mål, med möjlig start tidigast 2021/22.

Till SÄL-projektet