Elever

Elevsammansättning och studiestöd för bra studieresultat

Uppgiften för denna grupp är att komma med förslag till hur skolorna gemensamt i Strängnäs på kort sikt kan fånga elevernas studieintresse, höja deras skolresultat, och på lång sikt skapa en studiemotivation hos unga människor i Strängnäs som gör att de väljer att studera vidare på högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar.

 

Några konkreta frågor kan vara:

 • Hur kan man optimera sammansättningen av elever på skolorna för att öka elevernas studieintresse, skapa likvärdiga och trygga studiemiljöer och goda studieresultat?
 • Hur kan man genom samverkan mellan skolorna bättre stödja de elever som är i behov av extra insatser och på lång sikt skapa en studiemotivation hos unga människor i Strängnäs som gör att de väljer att studera vidare på högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar?
 • Hur kan man utforma gemensamma regler och rutiner för att undvika oro, pennalism och disciplinproblem på de olika skolorna?

Några av de områden som speciellt skulle kunna belysas är:

 • Identifikation av och metoder för att stödja lågmotiverade, svagpresterande och speciellt utsatta elever (SALSA-stöd, specialiserade skolor/klasser, föräldrautbildning etc.)
 • Identifikation av högpresterande elever och metoder och system för att öka deras studiekompetens (flyttning mellan skolor och klasser)
 • Principer och metoder för elevernas placering på skolorna (kösystem eller andra urvalskriterier) samt kriterier för svaga elevers behov av extra resurser
 • Kommunstrategi för val av program på de olika skolorna samt avtal för samordning av program som inte ges av den kommunala skolan, men som kan ges av enskilda skolor i Strängnäs.
 • Metoder tekniker och principer för att reducera stök och oro i klasserna samt åtgärder mot pennalism och missbruksproblem (kommunövergripande regler och principer för disciplinåtgärder, samverkan med andra kommunala aktörer, t.ex. socialtjänsten och frivilligorganisationer, t.ex. idrottsrörelsen etc.)
 • Förslag till vad och i vilken utsträckning medel baserade på SALSA-värden skall användas för att få önskade effekter
 • Metoder för att långsiktigt följa våra utexaminerade elever (antagning vid högskolor, arbete etc.)

Arbetsgrupp

 • Ordförande: Tommy Olsson
 • Vice ordförande: Peter Jedar
 • Vetenskaplig rådgivare:
 • Medlem:
 • Medlem:

BAS elever 7 april (pdf)

BAS elever 7 april (Ppt)

Elevenkät

Elevenkät resultat kommunala skolor och friskolor

Protokoll

Till elevgruppens protokoll