Ekonomi

En transparent och allmänt accepterad resursfördelning

Uppgiften för denna grupp är att komma med ett förslag till ett transparent system för resursallokering mellan skolhuvudmännen som accepteras av alla skolhuvudmän i kommunen. Dessa förslag skall utgå ifrån skollagen, som säger att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov, och att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Några frågor skulle kunna vara:

 • Hur ser det kommunala systemet inom ekonomi och resursfördelning (grundbelopp, strukturbelopp, tilläggsbelopp, skolpeng, elevpeng, generella statsbidrag, riktade statsbidrag, utbildningsbudget etc.) ut idag, och hur kan kunskapen om detta system spridas till alla kommunens skolor?
 • Hur kan resursfördelningen tänkas komma att se ut i framtiden (nya utredningar och lagstiftning)?
 • Hur ska resursallokeringen på kommunal nivå utformas för att bidra till att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning.
 • Hur ska ett allmänt accepterat och transparent system för resursfördelning och uppföljning se ut?
 • Utifrån vilka kriterier ska skolornas prestationer mätas och värderas i relation till de bidrag de erhållit?
 • Vilka möjligheter finns det att få externt stöd till gemensamma utvecklingsinsatser, t.ex. genom donationer, och hur/av vem skall dessa medel i så fall förvaltas?

Några områden skulle kunna vara:

 1. Gemensam inventering av hur barn- och utbildningsnämndens resurstilldelning till skolan sker idag, samt ett klarläggande av i vilken utsträckning hänsyn tagits till skollagens skrivningar.
 2. Förslag till principer, mål och procedurer för att ta fram kriterier för dimensionering av skolpengen i Strängnäs.
 3. Gemensam genomgång av alla kostnader och intäkter kopplade till skolorna, och förslag till omfördelningar (enligt principen mer pengar direkt ut till rektorerna).
 4. Diskussion om metoder och principer för att den framtida framtagningen av BUN:s budget, inkl. diskussioner om SALSA-avsättningar, gemensamma utvecklingsinsatser etc.

Arbetsgrupp

 • Ordförande: Ulf Jonströmer
 • Vice ordförande: Tony Lööw
 • Vetenskaplig rådgivare:
 • Medlem:
 • Medlem:

BAS ekonomi till styrgrupp 2020-04-07 (pdf)

BAS ekonomi till styrgrupp 2020-04-07 (Ppt)

Till ekonomigruppens protokoll