HUS – handledarutbildning

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen

Kursen består av fyra tillfällen (à tre timmar) i form av föreläsningar samt efterföljande seminarier, diskussioner och problemformuleringar. Den efterföljande delen varierar i längd och struktur för att fånga litteraturen och deltagarnas önskemål. Deltagarna delas ofta in i stadievisa grupper för att på så sätt kunna diskutera de frågor som rör specifika VFU-kurser.

Varje tillfälle följer ett specifikt tema för att täcka kursmålen.

1. Handledarskapets dimensioner

Vi utgår från litteratur och ställer oss frågan vad det innebär att vara handledare. Vad innebär begreppet handledarskap? Vilka olika kompetenser behövs för att vara en god handledare?

2. Samtalsfärdigheter

Detta tillfälle ägnas åt att använda samtalet som stöd och vägledning. Hur lyssnar jag aktivt? Hur vägleder jag en student genom samtalet? Hur ger jag återkoppling? Hur närmar jag mig »det svåra samtalet»?

3. VFU – krav och förväntningar

Vi går igenom studiehandledningar och andra dokument som styr VFU-perioden och vilka krav och förväntningar som ställs på handledaren. Vi diskuterar också hur handledaren kan arbeta formativt med kursmål som rör praktiken i verksamheten. Detta är ett ypperligt tillfälle att räta ut många krokiga frågetecken.

4. Bedömning av VFU-student

En av de svåraste delarna av handledarskapet är att bedöma studenten och att förmedla detta konstruktivt. Vi tittar på bedömningsmaterial, matriser och diskuterar fallgropar och dilemman.

Mellan varje tillfälle läser deltagarna litteratur och arbetar med uppgifter som bygger på det senaste kurstillfället. Uppgifterna består vanligtvis av reflektioner samt litteraturbehandling.

Kursen syftar till att stärka handledarfärdigheter för att utveckla VFU-studenters yrkeskunnande inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare syftar kursen till att skapa en ökad medvetenhet, tydlighet och professionalism i handledarskapet.

5. Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium och workshops. Deltagande i undervisningen är obligatoriskt.

6. Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen samt genomförande av obligatoriska uppgifter, exempelvis inlämningsuppgifter.