Skolledning

Strategier, styrning och samarbete för hög resurseffektivitet

Uppgiften för denna grupp är att ta fram ett underlag för den framtida övergripande skolstrukturen i Strängnäs, en modell för långsiktig strategisk utveckling av skolsystemet som helhet, metoder för att utveckla skolledning och skolor samt metoder för effektiv styrning och resursutnyttjande.

Några konkreta frågor kan vara:

 • Vad skall ingå i en strategisk vision om Strängnäs som framtida skolstad?
 • Hur ser en optimal skolstruktur ut för Strängnäs i framtiden – geografiskt och vad gäller fördelning och dimensionering av skolor och studieprogram?
 • Finns det något utrymme för etablering av nya skolor i Strängnäs kommun?
 • Hur kan skolorna tillsammans arbeta för ett bättre utnyttjande av knappa resurser?
 • Hur kan metoder för att utveckla skolledning samt metoder för effektiv styrning och resursutnyttjande se ut?

Några områden skulle kunna vara:

 • Metoder och policys för att öka rektorernas mandat, handlingsutrymme och ekonomiska rådighet med fokus på ökat ansvar på skolnivå med möjligheter till mångfald och specialisering på skolnivå
 • Profilering av skolorna utifrån deras förutsättningar och inriktning (såväl program som yrkesinriktning) och utifrån detta en framtagning av en gemensam beskrivning av samtliga skolorna i Strängnäs med deras speciella profil
 • Förslag till struktur och innehåll i ett gemensamt, lokalt ”school management-program” utvecklat tillsammans med Uppsla universitet och tankar kring inrättandet av ett gemensamt permanent rektorskollegium i Strängnäs
 • Moderna metoder för administrativ och ekonomisk skolstyrning (“School Control System”)
 • Hur kan man skapa digital kompatibilitet mellan skolorna för att öka transparensen och därmed den framtida dialogen mellan lärare, skolledare och administratörer.

Arbetsgrupp

 • Ordförande: Tony Lööw
 • Vice ordförande: Thomas Axelsson
 • Vetenskaplig rådgivare:
 • Medlem:
 • Medlem:

Förslag till fokusområden

BAS ledning inför möte 27 februari

BAS ledning 2020-04-07 (Pdf)

BAS ledning 2020-04-07 (Ppt)

Till skolledningsgruppens protokoll