Uppdrag till kommittéerna – mall

Mall för avrapportering av förslag från de fyra kommittéerna

 1. Namn på Kommittén:
 2. Deltagare i Kommitté arbetet:
  • Ordförande: Namn, befattning, skola/etc., mailadress
  • Vice ordf: Namn, befattning, skola/etc., mailadress
  • Sekreterare: Namn, befattning, skola/etc., mailadress
  • Övriga medlemmar: Namn, befattning, skola/etc., mailadress
 1. Konkreta förslag till utveckling av skolor och skolsystem:

Förslag 1.     

Namn på förslaget:

 • Kort kärnfull beskrivning av det konkreta förslaget (om en längre beskrivning behövs kan det läggas in i form av kompletterande bilagor)
 • Kort motivation av förslaget i relation till det huvudproblem man vill att det skall lösa
 • Kort genomförandeplan och förslag till bemanningskrav (med fokus på att genomföra en pilottest av förslaget under hösten 2020)
 • Kostnad för att genomföra test av förslaget, resp. framtida kostnader för fullskalegenomförande
 • Förväntade effekter av förslaget, inkl. långsiktiga besparingar.

Förslag 2.     

Namn på förslaget:

 • Kort kärnfull beskrivning av det konkreta förslaget (om en längre beskrivning behövs kan det läggas in i form av kompletterande bilagor)
 • Kort motivation av förslaget i relation till det huvudproblem man vill att det skall lösa
 • Kort genomförandeplan och förslag till bemanningskrav (med fokus på att genomföra en pilot-test av förslaget under hösten 2020)
 • Kostnad för att genomföra test av förslaget, resp. framtida kostnader för fullskalegenomförande samt förväntade effekter av förslaget, inkl. långsiktiga besparingar.

Förslag 3. (etc)                  

Underskrifter från samtliga i kommittén

PowerPoint-mall

BAS-fokusområden mall