Elever/studiemiljö

Elevsammansättning och studiestöd för bra studieresultat

Gruppen Elever/studiemiljö har i uppgift att se över åtgärder för studiemotivation och bra studieresultat, både på kort och lång sikt. Till att börja med ska gruppen komma med förslag på hur skolorna gemensamt i Strängnäs på kort sikt kan fånga elevernas studieintresse och höja deras skolresultat. På lång sikt är målet att skapa en studiemotivation hos unga människor i Strängnäs, som gör att de väljer att studera vidare på högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar.

Några konkreta frågor kan vara:

  • Hur kan man optimera sammansättningen av elever på skolorna för att öka elevernas studieintresse, skapa likvärdiga och trygga studiemiljöer och goda studieresultat?
  • Hur kan man genom samverkan mellan skolorna bättre stödja de elever som är i behov av extra insatser och på lång sikt skapa en studiemotivation hos unga människor i Strängnäs som gör att de väljer att studera vidare på högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar?
  • Hur kan man utforma gemensamma regler och rutiner för att undvika oro, pennalism och disciplinproblem på de olika skolorna?

Några av de områden som speciellt skulle kunna belysas:

  • Identifikation av och metoder för att stödja lågmotiverade, svagpresterande och speciellt utsatta elever (SALSA-stöd, specialiserade skolor/klasser, föräldrautbildning etc.).
  • Identifikation av högpresterande elever samt metoder och system för att öka deras studiekompetens (flyttning mellan skolor och klasser).
  • Principer och metoder för elevernas placering på skolorna (kösystem eller andra urvalskriterier) samt kriterier för svaga elevers behov av extra resurser.
  • Kommunstrategi för val av program på de olika skolorna samt avtal för samordning av program som inte ges av den kommunala skolan, men som kan ges av enskilda skolor i Strängnäs.
  • Metoder, tekniker och principer för att reducera stök och oro i klasserna samt åtgärder mot pennalism och missbruksproblem (kommunövergripande regler och principer för disciplinåtgärder, samverkan med andra kommunala aktörer, till exempel socialtjänsten och frivilligorganisationer, såsom idrottsrörelsen etc.).
  • Förslag till vad och i vilken utsträckning medel baserade på SALSA-värden ska användas för att få önskade effekter.
  • Metoder för att långsiktigt följa våra utexaminerade elever (antagning vid högskolor, arbete etc.).

Elevenkät

Elevenkät: resultat från kommunala skolor och friskolor