Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Huvudmannamöte

2020-06-23 kl. 17:00 - 19:00

Inbjudan till det tredje huvudmannamötet om hur vi i Strängnäs tillsammans kan förbättra skolresultaten och minska skolsegregationen

Under våren har representanter för huvudmän och skolledare och för både de kommunala skolorna (BUN) och friskolorna i Strängnäs (FRISK) arbetat med att ta fram konkreta förslag till hur vi i Strängnäs tillsammans kan förbättra skolresultaten, stärka våra lärares kompetens och minska skolsegregationen. Under våren 2020 har fyra olika partssammansatta kommittéer arbetat intensivt med att ta fram konkreta förslag till utveckling av utbildningen i Strängnäs.

Temat för och inriktningen på de fyra partssammansatta kommittéernas arbete har varit:

 1. Lärare, speciellt rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan”, som bland annat tagit fram konkreta förslag om ämnesråd, skolwebb och lärarfortbildning.
 2. Elever, speciellt elevsammansättning och studiestöd”, som dels genomfört en undersökning av elevernas studiemiljöer i kommunen (n=762), dels haft den svåra uppgiften att hantera den framtida placeringen av elever på skolorna.
 3. Skolledning, speciellt strategier, styrning och samarbete för hög resurseffektivitet”, där man arbetat med metoder för att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete i alla skolor, och med en idé om att få ett mer effektivt skolsystem genom samverkan i lokala skolkluster.
 4. Ekonomi, speciellt transparent och allmänt accepterad resursfördelning”, med fokus på att ta fram pedagogiska och ekonomiska nyckeltal.

Arbetet har skett under de speciella förhållanden som rått under Covid-19-pandemin, vilket har inneburit att huvuddelen av det 10-tal större möten som genomförts mellan kommittéerna har skett via nätet. Resultatet av arbetet har blivit 21 olika förslag, varav 11 prioriterats. Totalt har 32 personer från kommunens olika skolor, 7 huvudmän och representanter från 3 universitet och högskolor varit engagerade på olika nivåer i projektet. En mer detaljerad beskrivning av projektet finns också på BAS hemsida (ID: https://www.skolstadenstrangnas.se, PW: Minerva).  Projektet befinner sig nu i ett läge där några förslag redan genomförts, några har startats upp och huvuddelen förväntas starta upp under hösten. En avsiktsförklaring mellan skolornas huvudmän har också tagits fram.

Syftet med detta tredje huvudmannamöte är därför dels att presentera det arbete som redan gjorts inom ramen för BAS-samarbetet, dels att bekräfta det framtida samarbetet mellan skolhuvudmännen genom underskrift av den gemensamt framtagna avsiktsförklaringen.

Program

17 00
Nu återupprättar vi Strängnäs som en bildnings- och skolstad
Lars Ekström (ordf. i BAS) gör en programförklaring

17 10
Vår avsikt att tillsammans verka för att ge alla elever i kommunen mer kunskap, stärka lärarnas professionella kompetens och skapa en mer likvärdig skola
Tony Lööw (Skolchef Strängnäs kommun) och Thomas Axelsson (Skolchef Europaskolan) går igenom avsiktsförklaringen.

17 30
Undertecknandet av avsiktsförklaringen (Länk till avsiktsförklaringen)
Maria Ehrnfelt (ordf, i BUN), Johan Larsson (ordf. i FRISK) under ledning av Lars Ekström.

17 40
”Tillsammans skapar vi bättre resultat och ökad likvärdighet för alla elever i Strängnäs kommun” – en avsiktsförklaring
PO Berg (projektledare BAS) är moderator i presentationen av några av de förslag som tagits fram.

 • Lärare – Ett förslag till ett gemensamt ämnesråd i Matematik
  Håkan Plith, (styrelseled. ES) Tommy Olsson (grundskolechef) och Linda Näfvertun (lärare Mariefredsskolan)
 • Elever – Några resultat från den första elevundersökningen (Länk till undersökningen)
  Tommy Olsson (grundskolechef), Peter Jedar (rektor Montessori), Sara Svensson (skolförvaltn.) och Malin Kullenberg (bitr. rektor Montessori)
 • SkolledningEtablering av ett gemensamt rektorsråd i Strängnäs
  Tony Lööw (Skolchef Strängnäs Kommun) och Thomas Axelsson (Skolchef ES)

18 30
Huvudmannaförankringen av BAS-processen i framtiden
Lars Ekström (Kommunchef)

18 45
Ett ord på vägen i det fortsatta BAS-arbetet
Jacob Högfeldt (KSO) och Johan Larsson (Ordf. FRISK)

19 00
Mötet loggar ut!

Inloggningen börjar kl. 16.45.

Detaljer

Datum:
2020-06-23
Tid:
17:00 - 19:00

Plats

Videomöte