Syfte och mål

Syftet med LÄS-projektet är tvåfaldigt och innebär att inom ramen för det övergripande målet att göra Strängnäs till en skolstad dels stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens, dels att använda denna fortbildning som plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

Projektet ska ses som ett första steg i en process där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som en Skolstad i 4-Mälarstadsområdet genom en utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt (vertikal samverkan) och mellan skolor oavsett huvudman  (horisontell samverkan).

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Beskrivning

Fortbildningen administreras initialt av Stiftelsen Europaskolan och Strängnäs kommun och är öppen för deltagande för lärare från kommunens skolor. På sikt är dock ambitionen att utbildningen skall drivas av ett för skolorna i Strängnäs gemensamt samarbetsorgan. Fortbildningen vilar på fyra grundelement:

  1. Kopplingen mellan den neurovetenskapliga och den pedagogiska forskningen om lärandet.
  2. Stärka lärarnas förmåga att innehållsmässigt strukturera och disponera sina kurser och lektioner.
  3. Ge läraren en ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet (Classroom Management).
  4. Utveckla lärarnas förmåga att utvärdera elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer (assessment).

Fortbildningen ska bygga på praktisk tillämpning av aktuell praktiknära forskning och evidensbaserade erfarenheter och bestå av föreläsningar och litteratur som kan tillämpas i lärarens egen undervisning. Deltagarna ska dokumentera arbetet i en blogg som bedöms av kursledarna. Alla uppgifter och allt material som ingår i kursen görs tillgängligt på en särskild webbplats.

Fyra ämnesområden

Deltagarna representerar fyra olika ämnesområden och samarbetar ämnesvis genom hela kursen över skolgränserna. De fyra områdena är följande:

  • Matematik
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap
  • Språk

Kvalificerade föreläsare

För att hålla en mycket hög kvalitet på undervisningen anlitas en lång rad mycket kvalificerade föreläsare, varav 20 professorer från 14 universitet och högskolor. Här finns en lista över alla föreläsare som hittills medverkat i LÄS-projektet.

Professor Ulf Danielsson

Projekttid

Kursen bedrivs under sex tvådagarsmoduler, fördelade på en modul i månaden med uppehåll för jul- och påskmånaderna.

Avslutning av LÄS I

LÄS-kursen 2018-2019 avslutades under högtidliga former i Djäknehallen den 21 mars. Högtidligheten inleddes med tal av kommunalrådet Jakob Högfeldt och en sammanfattning av kursledaren Håkan Plith (Avslutning-LÄS-I-2019). Under moderatorn professor Per Olof Bergs ledning redovisade sedan de fyra ämnesgrupperna sina tankar om hur Strängnäs ska få en bättre skola. Efter de eleganta redovisningarna, där deltagarna i kursen genom mycket väl strukturerade och genomtänkta presentationer visade varför de är spetslärare, delade professor Elisabet Nihlfors ut diplom till deltagarna. Kvällen avslutades sedan med en välkomponerad middag i Europaskolans matsal, där både gäster och kursdeltagare höll spirituella tal.
Vi i kursledningen vill härmed tacka alla kursdeltagare, projektadministrationen, Strängnäs kommun och Europaskolans stiftelse för ett mycket framgångsrikt första LÄS-år. Men detta är bara slutet på början; det kommer mera!

Strängnäs den 26 mars 2019
Per Olof Berg och Håkan Plith