Ämnesråd i matematik

Bakgrund

Idén om ämnesråd i olika ämnen föddes redan under den första omgången av LÄS-programmet, som är ett fortbildningsprojekt för ämneslärare för hela kommunen. Där arbetade de deltagande lärarna under tolv dagar i ämnesgrupper där de fick många tillfällen att utbyta tankar och idéer kring det egna och andras ämnen. Men också kontakten med lärare från andra skolor och stadier inom ämnet var mycket uppskattad och blev upptakten till ett förslag om inrättandet av ämnesråd. I ett av de examensarbeten som genomfördes av några lärare i andra omgången av LÄS presenterades ett konkret förslag till vad man kallar ämnesnätverk. Där beskrivs ganska utförligt de generella förutsättningarna för en mer systematiskt tillämpning av tankar och idéer som vuxit fram under kursens gång.

Syfte

Huvudsyftet med ämnesnätverket är att öka Strängnäs elevers måluppfyllelse genom att etablera en röd tråd och att arbeta för likvärdighet genom stadier och mellan skolenheter oavsett huvudman. Syftet är även att ämnesnätverket ska vara en bidragande orsak till att legitimerade lärare väljer att arbeta i Strängnäs kommun. Ytterligare ett syfte är att etablera ett samarbete mellan alla skolor i Strängnäs kommun.

För att uppnå detta kommer det att vara viktigt att ämnesnätverket arbetar med att skapa samsyn kring betyg och bedömning i ämnena då statistik från Skolverket visar stor spridning och bristande likvärdighet mellan skolenheter i kommunen. En framgångsfaktor är att arbeta med stadieövergångarna för att ge eleverna rätt förutsättningar att ta sig an nästa stadium.

En röd tråd innebär dels en samsyn kring innehållet i varje ämne, dels en gemensam pedagogisk utveckling som är forskningsbaserad så att vi kan bli bättre tillsammans. Dessa insatser, tillsammans med fler legitimerade lärare, borde leda till ökad måluppfyllelse i kommunen.

(Texten ovan är hämtad från ett examensarbete av en av grupperna i LÄS II. Klicka här för att läsa hela texten:
Ämnesnätverk – så att vi blir bättre tillsammans)