KPU-s

Bli legitimerad ämneslärare med ”spets” i skolstaden Strängnäs!

En utbildning för dig som redan har en akademisk examen och som nu vill komplettera den för att kunna arbeta som legitimerad lärare inom ditt ämnesområde.

KPU-s – en kompletterande pedagogisk utbildning med spets

På initiativ av Europaskolan Strängnäs och Strängnäs kommun bedriver de kommunala skolorna och friskolorna ett intensivt ämnessamarbete i syfte att höja kvaliteten och kunskapsinnehållet i lärarutbildningen.

Detta har resulterat i ett unikt samarbete där skolorna tillsammans med Uppsala universitet erbjuder en drygt ettårig kompletterande pedagogisk utbildning med spetsinriktning (KPU-s) till ämneslärare med inriktning mot gymnasiet och/eller högstadiet.

Spetsen innebär ett ökat fokus på pedagogisk ämneskunskap, en hög studietakt, föreläsningar av några av Sveriges främsta forskare inom skolområdet, stöd av kvalificerade pedagogiska och ämneskunniga handledare, samt undervisning och examination från Uppsala universitet.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar som lärare, men saknar legitimation, till dig som arbetar inom andra branscher inom industri och förvaltning och till dig som har akademisk examen men vill byta spår till ämnesläraryrket. Du som vill gå den här utbildningen har alltså redan en akademisk examen i de ämnen som utbildningen omfattar.

Spetsutbildningen i Strängnäs riktar sig speciellt till dig som har ett genuint intresse för ditt ämne, oavsett om det är inom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap eller matematik.

Kunniga och kvalificerade ämnesmentorer

Det unika med utbildningen i Strängnäs är att fokus ligger på att lära ut ditt favoritämne. Studietakten är hög – vi räknar med att du är färdigutbildad på ett drygt år. Hela tiden får du stöd av våra kunniga ämnesmentorer, som hjälper till med kunskapsinnehållet inom LÄS-modulerna, och av våra erfarna handledare under den verksamhetsförlagda delen (VFU). Du kommer att vara inskriven vid Uppsala universitet men undervisningen sker på distans från Uppsala. Föreläsningarna och seminarierna kompletteras med LÄS-modulerna och diskuteras i din ämnesgrupp i Strängnäs.

Kontakt med flera av Sveriges främsta forskare

Under det år du går KPU-s-utbildningen i Strängnäs kommun får du en unik möjlighet att delta i en fortbildningskurs för etablerade ämneslärare (LÄS-programmet) med 12 dagars fördjupning inom sex olika ämnesområden. I kursen får du stifta bekantskap med ett trettiotal av Sveriges främsta forskare och debattörer inom respektive ämnesområde och framför allt träffa skickliga verksamma ämneslärare. De här föreläsningarna är ett komplement till distansstudierna och till den praktiska delen, en unik del av spetsen på vår KPU-s!

Examen från Uppsala universitet

Du examineras av Uppsala universitet som utfärdar examensbevis efter genomförd och godkänd utbildning, och din legitimation bekräftas senare av Skolverket. Den höga studietakten, den akademiska nivån på kurser, föreläsningar och den intensiva handledningen gör att antalet platser till utbildningen är begränsat. Det är därför viktigt att du i din ansökan anger att du vill genomföra din utbildning vid Uppsala universitet och att du är intresserad av just KPU-s, med praktiken, spetsföreläsningarna och ämnesmentorerna i Strängnäs!

Behörighet och ansökan

När du gör din anmälan på antagning.se väljer du i vilket ämne eller vilka ämnen du vill söka till utbildningen. Läs om vilka undervisningsämnen som är möjliga och vilken behörighet som krävs för respektive ämne.

Behörighet: Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om 120 högskolepoäng (hp) i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, inklusive minst ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) en fördjupning om 120 hp i ett ämne eller ämnesområde med relevans för gymnasieskolan, och ämnesstudier i ett annat ämne eller ämnesområde med (i normalfallet) en fördjupning om minst 90 hp med relevans för gymnasieskolan. När svenska eller samhällskunskap ingår krävs alltid 120 hp. I ämnesstudierna ska ingå minst ett självständigt arbete om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Kontaktpersoner:

Martina Gustavsson
martina.gustavsson@europaskolan.se

Sara Svensson
sara.svensson@strangnas.se