LÄS – moduler

Modul 1

Den inledande modulen har som syfte att dels visa på de utmaningar som lärarprofessionen nu står inför vad gäller förändringar i regler och lagar, dels visa hur ny forskning om inlärning och kognitiva processer kommer att förändra vår syn på hur undervisningen ska bedrivas i framtiden.

Modul 2

Modul 2 inriktas på att hjälpa läraren att värdera och uppdatera sin egen kunskapsbas. Läraren får också hjälp att hitta metoder för kontinuerlig uppdatering, bevakning och kritisk värdering av ny kunskap inom sitt ämnesområde.

Modul 3

Ämnesdidaktik är läran om konsten att undervisa i ett ämne. Modul 3 behandlar didaktiken med hjälp av ledande experter i de fyra ämnesgrupperna (naturkunskap, matematik, samhällskunskap, och språk).

Modul 4

I och med den teknologiska utvecklingen i samhället har läromedelsbegreppet vidgats. Den fjärde modulen handlar om just detta. Den visar hur ny teknik påverkar det pedagogiska synsättet också inom skolans väggar. Hur motiveras eleverna till goda studieprestationer av både traditionella läromedel och andra lärverktyg – och vilka principer är det som styr utvecklingen

Modul 5

Ledarskap i klassrummet är temat för den femte modulen. Det handlar om hur läraren konkret – utifrån sin personlighet och med olika tekniker och metoder – kan hantera en klass, så att inlärningen blir effektiv och lustbetonad, och så att elever med olika förutsättningar får möjligheter att tillgodogöra sig materialet.

Modul 6

Bakom hela inlärningsprocessen ligger behovet av att löpande kunna bedöma, planera, följa och utvärdera förloppet, för klassen som helhet, av de enskilda eleverna, av lärarens insatser och av resultatet av insatserna. Tre grundfrågor riktade till lärare och elev har utkristalliserats inom området:

  • Vart ska vi? (I förhållande till lärandemålen.)
  • Var är eleven och var är jag? (I förhållande till de förmågor och kunskaper som ska utvecklas.)
  • Hur ska vi/jag ta oss/mig dit?

Frågorna behandlar undervisningsprocessens viktiga kontext, utformning och uppföljning.