Om BAS

På bilden: Roggeborgen. År 1626 donerade Gustav II Adolf borgen till Strängnäs gymnasium. Roggeborgen var sedan gymnasiets och läroverkets huvudbyggnad fram till 1935.

Strängnäs som skolkommun

Att försöka återupprätta Strängnäs tidigare roll som en ledande skolkommun i Sverige, det är målet för Bildningsakademin i Strängnäs (BAS). Projektet är en gemensam kraftansträngning från oss som är huvudmän för de kommunalt ägda skolorna respektive samtliga friskolor i Strängnäs (FRISK). Detta är ett unikt projekt, eftersom vi inte känner till något annat liknande exempel på skolsamverkan mellan samtliga skolor, oavsett huvudmän, i en kommun. Till grund för arbetet ligger en avsiktsförklaring, som är gemensam för båda huvudmännen.

Ingen quick fix

Någon quick fix är det dock inte frågan om för att bryta skolsegregationen, som vi ser det. Det handlar snarare om en gemensamt genomförd genomlysning och utveckling av hela skolsystemet i Strängnäs.

Syftet med att vända på alla stenar är att ta fram metoder och modeller för att öka elevernas studieresultat, förstärka kompetensen i lärarkåren, förbättra skolornas ledningsfunktion och resurseffektivitet och, sist men inte minst, att skapa ett effektivt och transparent finansieringssystem för skolverksamheten.

Det är den gemensamma satsningen på alla dessa fyra områden som på sikt kommer att bidra till en höjning av elevernas studiemotivation, en förbättring av skolresultaten, en mer likvärdig och samtidigt mångsidig skola och ett bättre resursutnyttjande.

Gemensamt reformarbete

För detta ändamål har vi som huvudmän för samtliga skolor i Strängnäs enats om att inleda ett reformarbete inom de fyra områden som nämnts ovan. Det gör vi tillsammans med experter från akademi och intresseorganisationer, med en första avrapportering under våren 2020.

Vi är klara över att det inte är ett enkelt projekt, varken politiskt eller professionellt, men vi har en stark ambition att lyckas. Det som kanske underlättar för oss är dels det redan inledda samarbetet med en gemensam lärarfortbildning (LÄS-programmet), dels det faktum att ingen av friskolorna i Strängnäs är vinstdrivande. Men det som vi framför allt tror kommer att hjälpa oss på vägen är insikten om att vi som huvudmän tillsammans har ett ansvar för de elever som finns i våra skolor i Strängnäs. Vår ambition är att den utvecklingsprocess som vi nu inlett ska vara både inkluderande och transparent.

Huvudmän

Som huvudmän och ägare till projektet står Strängnäs kommun och FRISK (Friskolorna i Strängnäs). Projektet styrs av en styrgrupp och en operativ projektledning som samordnar arbetet.