Avsiktsförklaring

De kommunala och enskilda skolorna i Strängnäs kommun har för avsikt att tillsammans verka för att ge alla elever i kommunen mer kunskap, stärka lärarnas professionella kompetens och skapa en mer likvärdig skola.

Vår avsikt är att verka för att vi från alla skolor i Strängnäs kommun, oavsett huvudman ”tillsammans skapar högre resultat och ökad likvärdighet för alla elever i Strängnäs kommun” (BAS portalparagraf).

Alla våra skolor är en del av det skattefinansierade skolsystemet i Strängnäs. Vårt skolsystem kännetecknas av ett geografiskt utspritt, mångsidigt utbud av små och mellanstora skolor med olika huvudmän, en hög andel icke vinstdrivande friskolor, olika pedagogiska profiler och varierat programutbud. Vår ambition är att stärka denna mångfald genom ett ökat samarbete mellan dessa skolor i lokala skolkluster.

Parterna bakom denna avsiktsförklaring är barn- och utbildningsnämnden som huvudman för de kommunala skolorna i Strängnäs och samtliga fristående huvudmän för de fristående skolorna i Strängnäs kommun.

Vårt syfte med denna avsiktsförklaring är att skapa arbetsro och – med avseende på planering och budget – ge tidsmässiga och ekonomiska ramar för det kommande samarbetet under nästa läsår.

Huvudpunkterna i avsiktsförklaringen bygger på de förslag som under våren diskuterats fram av fyra kommittéer (lärare, elever, skolledning och ekonomi), inom ramen för projektet ”Bildningsakademin Strängnäs”, på uppdrag av kommunen och de fristående huvudmännen.

Denna avsiktsförklaring gäller från den 1 juli 2020 som längst till den 30 juni 2021.

Denna avsiktsförklaring har undertecknats av följande personer:

  • Maria Ehrnfelt, ordförande barn- och utbildningsnämnden (BUN)
  • Fredrik Olsson, styrelseordförande Strängnäs Montessori
  • Ulf Jonströmer, styrelseordförande Gripsholmsskolan
  • Lotta Edman, vd Friskolan Asken
  • Henrik Gustafsson, styrelseordförande Vårfruberga Friskola