Skolledning/strategi

Strategier, styrning och samarbete för hög resurseffektivitet

Uppgiften för denna grupp är att ta fram ett underlag för den framtida övergripande skolstrukturen i Strängnäs, en modell för långsiktig strategisk utveckling av skolsystemet som helhet, metoder för att utveckla skolledning och skolor samt metoder för effektiv styrning och resursutnyttjande.

Några konkreta frågor kan vara:

  • Vad ska ingå i en strategisk vision om Strängnäs som framtida skolstad?
  • Hur ser en optimal skolstruktur ut för Strängnäs i framtiden – geografiskt samt vad gäller fördelning och dimensionering av skolor och studieprogram?
  • Finns det något utrymme för etablering av nya skolor i Strängnäs kommun?
  • Hur kan skolorna tillsammans arbeta för ett bättre utnyttjande av knappa resurser?
  • Hur kan metoder för att utveckla skolledning samt metoder för effektiv styrning och resursutnyttjande se ut?

Några områden skulle kunna vara:

  • Metoder och policyer för att öka rektorernas mandat, handlingsutrymme och ekonomiska rådighet. Fokus bör ligga på ökat ansvar på skolnivå, för att där få möjligheter till mångfald och specialisering.
  • Profilering av skolorna utifrån deras förutsättningar och inriktning (såväl program som yrkesinriktning) och utifrån detta en framtagning av en gemensam beskrivning av samtliga skolor i Strängnäs med vars och ens speciella profil.
  • Förslag till struktur och innehåll i ett gemensamt, lokalt ”school management-program” utvecklat tillsammans med Uppsala universitet och tankar kring inrättandet av ett gemensamt permanent rektorskollegium i Strängnäs.
  • Moderna metoder för administrativ och ekonomisk skolstyrning (”School Control System”).
  • Hur man kan skapa digital kompatibilitet mellan skolorna för att öka transparensen och därmed den framtida dialogen mellan lärare, skolledare och administratörer.